Για την πλοήγηση

header image

Προσωπικό Perfect Cleaning Solutions

Η εταιρεία καθαρισμού Perfect Cleaning Solutions στηρίζεται στην αρχική και επαναλαμβανόμενη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχόμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκπαίδευση είναι μέρος του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001/2008.

Η πολιτική της Perfect Cleaning Solutions είναι να απασχολεί προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες το οποίο διαθέτει ειδικές γνώσεις, εμπειρία αλλά και ικανότητες στον τομέα της τεχνολογίας καθαρισμού.

Κάθε δύο μήνες η εποπτεία παρέχει μικρά σεμινάρια στο εποπτευόμενο προσωπικό με διάφορα θέματα όπως:

Το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται και τεκμηριώνεται από τον Υπεύθυνο εκπαίδευσης. Εάν χρειαστεί γίνονται αναθεωρήσεις του προγράμματος (ετησίως). Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης τηρεί κατάλληλα αρχεία του εκπαιδευμένου προσωπικού.

Η εταιρεία καθαρισμού Perfect Cleaning Solutions δίνει μεγάλη σημασία στις νέες τεχνολογίες στον τομέα του εξοπλισμού, των υλικών καθώς και της οργάνωσης και εφαρμογής νέων υπηρεσιών και μεθόδων. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω του ειδικευμένου τύπου, επαφές με τον επαγγελματικό κύκλο, καταλόγων των κατασκευαστών ή εκθέσεων. Το τμήμα εκπαίδευσης μεταδίδει κάθε νέα πληροφορία στους επόπτες οι οποίοι αναλαμβάνουν με την σειρά τους να ενημερώσουν τις ομάδες εργασίας που επιβλέπουν.